REGULAMIN ZAMIESZCZANIA REKLAM
na portalu internetowym www.polskidommediów.pl

 

§ 1 DEFINICJE

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

 • Regulamin – niniejszy regulamin zamieszczania reklam na portalu www.polskidommediów.pl
 • Wydawca ….
 • Portal – strona internetowa www.polskidommediów.pl zarządzana przez Wydawcę. Reklamodawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej zlecająca zamieszczenie reklamy na Portalu, niezależnie od tego czy działa w imieniu własnym czy w imieniu lub na rzecz osób trzecich.
 • Reklama – każdy przekaz zmierzający do promocji sprzedaży albo innych form korzystania z towarów lub usług, popierania określonych spraw lub idei, albo do osiągnięcia innego efektu pożądanego przez Reklamodawcę.
 • Zlecenie Reklamowe – oferta zamieszczenia Reklamy na portalu złożona na zasadach określonych w Regulaminie. Pisemne potwierdzenie przyjęcia Zlecenia Reklamowego przez Wydawcę oznacza zawarcie umowy o treści wynikającej z uzgodnionych pisemnych stanowisk stron.
 • Umowa – zgodne porozumienie stron ustalające ich wzajemne prawa lub obowiązki
 • Cennik – wykaz cen za zamieszczenie Reklam w Portalu w dniu złożenia zamówienia.
 • Baner – ramka reklamowa, której stała wielkość wyznaczona jest w cenniku.

 

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przyjmowanie przez Portal Zleceń Reklamowych oraz zamieszczanie Reklam w Portalu następuje na podstawie Regulaminu. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie stosuje się obowiązujące przepisy prawa. W przypadku zawarcia umowy z Reklamodawcą umowy na publikację Reklam w pierwszej kolejności mają zastosowanie postanowienia tejże umowy. W punktach nie uregulowanych umową obowiązuje niniejszy Regulamin.
 2. Odpowiedzialność za treść reklam ponosi Reklamodawca. W przypadku gdyby w wyniku zamieszczenia Reklamy na Portalu Wydawca poniósł jakąkolwiek szkodę związaną z zaspokojeniem uzasadnionych roszczeń osób, których prawa zostały naruszone na skutek zamieszczenia Reklamy (w tym w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej lub prawa osobiste) Reklamodawca będzie zobowiązany naprawić taką szkodę w całości, nie wykluczając zwrotu kosztów postępowań prawnych, kosztów zastępstwa procesowego oraz innych uzasadnionych wydatków poniesionych przez Wydawcę w związku z zaspokojeniem roszczeń osób trzecich.
 3. Agencje reklamowe i inni pośrednicy reklamowi działający w imieniu i na rzecz swoich klientów, są solidarnie odpowiedzialni z podmiotami, które reprezentują za terminową zapłatę należności na rzecz Wydawcy z tytułu zamieszczenia Reklam na Portalu.
 4. Wydawca zastrzega sobie prawo do odmowy zamieszczenia Reklam mogących negatywnie wpłynąć na charakter lub styl Portalu albo wizerunek lub renomę Wydawcy, jak również Reklam niezgodnych z prawem lub naruszających prawa osób trzecich albo wobec których istnieje uzasadniona obawa takiej niezgodności lub naruszenia.
 5. Reklama na Portalu powinna odróżniać się od Portalu i jego poszczególnych elementów, w tym zwłaszcza układu graficznego. W uzasadnionych przypadkach Wydawca ma prawo zamieścić na Reklamach oznaczenie informujące o komercyjnym charakterze Reklamy.

 

§ 3 ZLECENIA REKLAMOWE

 1. Reklamy są zamieszczane na Portalu na podstawie pisemnych Zleceń Reklamowych składanych przez Reklamodawców. Zlecenia Reklamowe składane są za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem reklama@polskidommediów.pl
 2. Zlecenie Reklamowe muszą zawierać następujące elementy:
  a. dane Reklamodawcy: dla osób fizycznych – imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, dla osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – nazwa firmy, siedziba i adres, pod którym podmiot prowadzi działalność,
  b. telefon do osoby kontaktowej;
  c. wskazanie lokalizacji i wyboru rodzaju powierzchni reklamowej Reklamy na Portalu;
  d. termin i okres emitowania faktury;
  e. wartość zamówienia netto;
  f. oświadczenie zawierające zgodę Reklamodawcy na realizację składanego zamówienia zgodnie z Regulaminem;
  g. określenie formy i terminu płatności;
  h. informację, czy Reklamodawca jest podatnikiem VAT, a jeżeli tak – numer NIP oraz dla Wydawcy do wystawiania faktury;
  i. ewentualną propozycję o sposobie i terminie zapłaty za fakturę.
  j. ewentualną umowę zamieszczoną na stronie internetowej www.polskidommediów.pl w dziale reklam.
 3. Integralną częścią Zlecenia Reklamowego jest tekst reklamy, baner, ewentualnie inne materiały reklamowe lub promocyjne gotowe do zamieszczenia na Portalu odpowiadające wymogom technicznym takiego zamieszczenia obowiązującym w Portalu.
 4. Wszelkie odstępstwa od wymogów technicznych mogą być dopuszczalne wyłącznie po wcześniejszym zaakceptowaniu ich przez strony.
 5. Termin przesłania materiałów reklamowych do publikacji nie może nastąpić później niż na 3 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia emisji, przy założeniu, że wszelkie materiały spełniają wymogi techniczne przedstawione w cenniku.
 6. Termin zapłaty za zlecenie reklamowe musi nastąpić przed jej emisją, chyba, że Wydawca zgodzi się inaczej.
 7. Niedotrzymanie terminu złożenia Zlecenia Reklamowego lub dostarczenia materiałów reklamowych lub promocyjnych z nim związanych, a także niezgodność takich materiałów z warunkami technicznymi oraz inne niezgodności Zlecenia Reklamowego z Regulaminem uprawniają Wydawcę do odmowy zamieszczenia Reklamy na Portalu, bez jakichkolwiek roszczeń Reklamodawcy z tego tytułu.
 8. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Zlecenia Reklamowego, wstrzymania jego realizacji lub odmowy dalszego zamieszczania Reklamy na Portalu, z przyczyn:
  a. siły wyższej;
  b. sprzeczności Reklamy z prawem lub zasadami współżycia społecznego (dobrymi obyczajami) albo sprzeczności z linią programową bądź charakterem Portalu, a także z negatywną oceną treści Reklamy, w szczególności na skutek niespełnienia wymogów określonych w §2 ust. 4 i 5 Regulaminu;
  c. technicznych, technologicznych lub emisyjnych;
  d. sądowego zabezpieczenia roszczeń związanych z Reklamą bądź zgłoszenia takich roszczeń lub uzasadnionych zastrzeżeń przez osoby trzecie przeciwko Wydawcy lub Reklamodawcy albo jego przedstawicielom;
  e. zgłoszenia zastrzeżeń przez uprawniony do tego organ bądź Stowarzyszenie Rady Reklamy, lub Radę Etyki Mediów;
  f. braku zapłaty lub opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia za Reklamy zamieszczone wcześniej.
 9. Niezależnie od powyższego, Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Zlecenia Reklamowego bez podania przyczyny, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.

 

§ 4 ZMIANA ORAZ ODWOŁANIE ZLECENIA REKLAMOWEGO

 1. Zmiana oraz odwołanie Zlecenia Reklamowego wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Zmiana Zlecenia Reklamowego, treści Reklamy lub zmiana związanych z nią materiałów reklamowych lub promocyjnych może nastąpić nie później niż na 2 dni roboczych przed planowaną emisją reklamy na Portalu. Reklamodawca jest zobowiązany dostarczyć Wydawcy pisemne określenie każdej z planowanych zmian, z dokładnym wskazaniem ich zakresu.
 3. W przypadku uchybienia terminowi określonemu w § 4 ust. 2, a także w przypadku wątpliwości i niejasności co do zakresu i rodzaju zgłoszonych zmian, których nie da się rozstrzygnąć w terminie określonym w § 4 ust. 2, Wydawca ma prawo do wykonania Zlecenia Reklamowego w pierwotnej wersji. W takiej sytuacji Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki Reklamy w wersji pierwotnej i zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia za wykonaną usługę.
 4. Wydawca może nie uwzględnić zmian zgłoszonych w terminach określonych w § 4 ust. 2, jeżeli ich wprowadzenie okaże się niemożliwe ze względów technicznych lub innych zobowiązań. Wydawca nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności wobec Reklamodawcy.

 

§ 5 ROZLICZENIA

 1. Ceny za zamieszczenie Reklam na Portalu ustala się według cennika obowiązującego w dniu złożenia Zlecenia Reklamowego. Wydawca może udzielić Reklamodawcy rabatu. Wysokość rabatu określana jest indywidualnie i zależy od wielkości zamówienia na Portalu, promocji oraz okresu (długości) emitowania reklamy, a także terminu zapłaty za reklamę.
 2. Zapłata za zamieszczenie Reklamy na Portalu następuje wyłącznie z góry na podstawie faktury, lub faktury proformy wystawionej przez Wydawcę przed emisją reklamy na Portalu. Dopuszcza się inny tryb płatności, którego zasady zostają uzgodnione przez Reklamodawcę i Wydawcę w momencie złożenia Zlecenia Reklamowego.
 3. Wydawca uzależnienia przyjęcie Zlecenia Reklamowego do realizacji od dokonania przez Reklamodawcę wpłaty, lub przedpłaty we wskazanym przez Wydawcę terminie. W przypadku niedokonania przedpłaty w takim terminie, Wydawca ma prawo odstąpić od wykonania Zlecenia Reklamowego w całości.

 

§ 6 REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Reklamacje dotyczące sposobu i jakości realizacji Zlecenia Reklamowego wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Reklamacja powinna zawierać udokumentowany opis wad lub usterek zamieszczonej Reklamy w stosunku do złożonego zamówienia.
 3. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, Wydawca po konsultacjach z Reklamodawcą, zobowiązany jest uwzględnić reklamacje, poprzez ponowne zamieszczenie reklamy na Portalu w terminie wspólnie uzgodnionym przez strony, chyba że strony ustalą inną formę zadość uczynienia.
 4. Termin zgłoszenia Reklamacji wynosi 7 dni od daty pierwszego zamieszczenia Reklamy.
 5. Reklamacje zgłoszone po tym terminie lub nie spełniające wymogów określonych w ust. 1 lub 2 nie będą rozpatrywane, bez jakichkolwiek roszczeń ze strony Reklamodawcy.
 6. Złożenie reklamacji nie zwalnia Reklamodawcy od obowiązku zapłaty wynagrodzenia z tytułu zamieszczenia innych Reklam na Portalu.
 7. Wydawca nie odpowiada za opóźnienie publikacji lub wady zamieszczanych materiałów spowodowane niewłaściwą treścią lub jakością materiałów reklamowych.

 

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy o zamieszczenie Reklam na Portalu zawarte na podstawie Regulaminu podlegają prawu polskiemu.
 2. Zmiany w Regulaminie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Spory związane z wykonaniem Zleceń Reklamowych będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Polski Dom Mediów Sp. z o.o.
 4. Regulamin wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.